Home - Other - Top Funny Asian and Chinese Names

Top Funny Asian and Chinese Names

(Last Updated On: 11/07/2015)

Chinese language is one of the most hardest learn, whether it is speaking, reading and writing. Learning this language, it can be very difficult to manage time for it, because it can a very long time for someone who is not familiar to Chinese community. Chinese language looks so funny while reading or speaking to majority of the world, especially English speaking people. Let ‘s have a look on some most funny Chinese names:

Funny Chinese Names:

Sum Ting Wong Wai Yu Mun Ching Ai Bang Mai Ni
Wai So Dim Sze Yu Sum Dei Cau Cin Cau
Wai Yu Mun Ching Yu Go Noa Yu Stin Ki Pu
No Pah King Fu Xi Lei YingLu
Wai Yu Kum Nao Shi Na Pah King
Sum Ting Wong Zhang Hu Yu Hai Ding
Long Wang Huang Kum Hia
Hung Lo Ou Yang Dum Gai
Enormous Genitals Si Tu Wu Mei
Hoo Flung Dung Xia Hou Bei Ling Hai
Li Ying Fuc Dong Guo Hu Flung Dung
Hu Yu Hai Ding Rong Wai Yu Kum Noa
Ho Lee Fock Kang Wai Hang Mi
Tai Ni Po Ni Xian Ai Bang Mai Ni
Hung Whell Zhi Chin Tu Fat
Chu Mi Goo Miao Wai So Dim
Yung Thin Ho Wei How Long Wei Ting

Funny Asians Names:Here are some funny Asians names given below:
Mamon-el-toleton                 M’Ballz Es-Hari         Grabbir Boubi             Haid D’Salaami

Hous Bin Pharteen                I-Bin Pharteen         I-Zheet M’Drurz          Shaif Hirboush

Al-Suq Akweer                       Mustaf Herod Apyur Poupr                          Awan Afuqya
Yul Strokheet Al-Wauch         Apul Madeek-Auod                                       Yuliqa M’Diq

Uwana M’Diq                           Usuqa M’Diq                                                   Sheik Urbooty

Ben Dover                                Osama bin Hidin

Suresh == Sure ass
Dikpal === Dick pal
Prekshya == Prick Chya
Pusendra = Pussy Ender
Bagmati = Bang Mate
RamKant = Ram Cunt
Sukmit = Suck meat ( Suck me )
Sagar = Shag her
Sukmaya = suck Mah
Dipankar = The Banger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *